Menu

שאלות ותשובות

קבל הצעה

השאר פרטיך על מנת שנוכל לחזור אליך ולהעניק לך שירות מקצועי ומתן הצעת מחיר

הצטרפו אלינו בפייסבוק

תשובות לשאלות נפוצות בנושאי ביטוח ופנסיה

לפניך רשימת תשובות לשאלות נפוצות שעשויות לצוף בעת הגלישה באתר או בזמן שעולה הצורך ברכישת פוליסה או הגשת תביעה. אתה מוזמן לעיין בשאלות השונות, ואם לא מצאת מענה, נציגי שלם–דר סוכנות לביטוח ישמחו לעמוד לרשותך באמצעות עמוד צור קשר.

כל אדם מגיל 18 ומעלה. ניתן להצטרף במעמד מבוטח- שכיר (כאשר יש הפקדות מקבילות של העובד והמעסיק) או במעמד של מבוטח- עצמאי (כאשר יש הפרשות של המבוטח בלבד, ללא הפרשות מקבילות של המעסיק).

קרן ותיקה
עד לשנת 1995 פעלו בישראל קרנות פנסיה של ההסתדרות (הגדולות בהן – מבטחים, קרן מקפת, קג"מ) ושל ארגוני עובדים גדולים. קרנות אלו שהוגדרו כ"מבטיחות זכויות" שילמו קצבאות למבוטחים בהתאם לזכויות וותק שצברו בשנות עבודתם.

קרן חדשה מקיפה
בשנת 1995 לאחר שהתברר כי הקרנות הותיקות אינן מאוזנות אקטוארית וההתחייבויות שלהן לתשלומי קצבה עתידיים עולים בהרבה על ההכנסות הצפויות, הופסקה בהוראת הממשלה הצטרפות מבוטחים חדשים ונפתחו קרנות חדשות (החל מ-1.1.1995). כיום קרנות אלו מוגדרות כ"קרנות מסוג תשואה" שבהן מנוהל לכל מבוטח חשבון חסכון משלו הנושא רווחים בהתאם לרווחי הקרן. כיום, 30% מכספי קרנות אלו מושקעים באגרות חוב בריבית מסובסדת של הממשלה. שאר 70% מהכספים מושקעים בשוק ההון.
קרן חדשה נותנת קצבה חודשית לאחר הפרישה, קצבת שאירים למקרה מוות, וקצבה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה. סכומי ההפקדות בקרן כפופים לתקרת שכר של פעמים השכר הממוצע במשק.

קרנות ותיקות סגורות למצטרפים חדשים החל מה-31.3.1995. מבוטחים ותיקים בקרנות אלו יכולים להמשיך לחסוך בהן או להעביר זכויותיהם לקרנות ותיקות אחרות.

אפיק הוני – יספק במועד הזכאות סכום כסף חד פעמי, ללא קשר לתוחלת חייך.
אפיק קצבתי – קצבה חודשית למשך כל ימי חייך ובמקרה פטירתך לאחר הפרישה –לשאיריך.
כיום, לאור תיקון 3 שנכנס לתוקף ב-1.1.08, כל האפיקים ההוניים הופכים לקופה לקיצבה לא משלמת. משמעות הדבר היא שהכספים שנצברו עד למועד זה (כאפיק הוני) ישולמו כסכום חד פעמי והכספים שיופקדו החל ממועד זה – ישולמו לחוסך כקצבה חודשית באמצעות קופה משלמת אחרת.

הקרנות החדשות גובות מהמבוטחים דמי ניהול (מהצבירה) ודמי ניהול (מהשוטף) בשיעורים הקבועים על פי החוק.קרנות חדשות מקיפות מוגבלות לתקרת דמי ניהול של עד 6% מההפקדות השוטפות ודמי ניהול של עד 0.5% (בחישוב שנתי) מהסכום שנצבר למבוטח .קרנות כלליות מוגבלות לגביית דמי ניהול של עד 2% שנתי מהחיסכון הנצבר.

ביום 1.1.2008 נכנס לתוקפו הסכם פנסיה מקיפה חובה שחל על כל עובד (מעל גיל 21 לגבר, מעל גיל 20 לאישה) שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב.העובדים זכאים לתחילת הפרשות כדלקמן:

עובדים שלהם ביטוח פנסיוני קיים ומתחילים לעבוד, זכאים לביטוח פנסיוני מהיום הראשון, אך ההפרשות בגינם יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה, רטרואקטיבית, או בתום שנת המס (המוקדם מבין השניים).

עובדים ללא ביטוח פנסיוני קודם, זכאים לביטוח פנסיוני לאחר צבירת ותק של 6 חודשים במקום עבודתם (בשנת 2008 בלבד נדרש ותק של כ-9 חודשים בלבד).

כספך מנוהל על ידי מערך ההשקעות של קרן הפנסיה שלך.בקרן פנסיה חדשה מקיפה חדשה ישנו סבסוד של המדינה בדמות אגרות חוב מיועדות על 30% מהכספים ואילו שאר הכספים מושקעים בשוק ההון.בקרן פנסיה כללית כל הכספים מושקעים בשוק ההון.

אירוע המזכה את המבוטח או את שאיריו בתשלומים מקרן הפנסיה, כגון:
א. פנסיית זקנה- המועד בו הגיע המבוטח לגיל פרישה.
ב. פנסיית נכות- מועד תחילת הנכות, בהתאם לקביעת רופא הקרן.
ג. פנסיית שאירים- במות המבוטח או הפנסיונר.

את החיסכון שצברת במסגרת קרן הפנסיה תקבל כהכנסה חודשית. קיימות 3 סוגי קיצבאות:קצבת פרישה – הכנסה חודשית מגיל הפרישה ולמשך כל חייךקצבת נכות – הכנסה חודשית המשולמת במקרה ובמשך תקופה של 90 יום ומעלה איבד המבוטח לפחות 25% מכושרו לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת התואמת את השכלתו, הכשרתו וניסיונו, כתוצאה ממחלה או מתאונה. קצבת הנכות משולמת ממועד הזכאות ועד לגיל הפרישה בו אמור היה המבוטח לצאת לגימלאות. החל ממועד הפרישה יחל לקבל קצבת פרישה. קצבת שאירים – הכנסה חודשית שתינתן ליקירייך במקרה מוות (בן/בת זוג וילדים עד גיל 21).
הכיסוי לאובדן כושר עבודה מוגבל בקיצבה של עד 75% מהשכר המבוטח.הכיסוי לשאירים הינו עד 60% לאלמן/ה ועוד עד 30% לכל ילד. סך תשלומי פנסיית השאירים לא יעברו את ה-100%.
כן. כעצמאי תוכל להפקיד סכום של עד 16% מההכנסה המקסימאלית הקבועה בחוק, וליהנות מהטבות המס הגבוהות ביותר מבין כל אפיקי החיסכון הפנסיוני.
סעיף 20 לחוק לקופות הגמל קובע כי העובד זכאי לבחור בכל אפיק חסכון פנסיוני שירצה.

בקרן פנסיה יש חשיבות רבה לתחילת החיסכון בגיל צעיר מהסיבות הבאות:

צבירה גבוהה – בשנים הראשונות אדם חוסך את חלק הארי של הפנסיה; צבירה של אדם בין הגילאים 30-40 תהיה גבוהה מצבירה של אדם בין הגילאים 50-60, אף על פי שמדובר בפרק זמן זהה (10 שנים).
כיסוי ביטוחי – ככל שהמבוטח מצטרף בגיל צעיר יותר, כך ייהנה מכיסוי ביטוחי גבוה יותר.
עלות כיסוי ביטוחי זולה מאד – בגלל שהכיסוי הביטוחי בקרן פנסיה הוא הדדי, עלות רכישת הביטוח זולה ביחס לאפיקים האחרים.
גמישות – בכל עת ניתן לבחור מסלול המתאים למצב אישי ומשפחתי של המבוטח ולהתאים את התוכנית לשינויים המתרחשים במהלך חיי אדם.

כן ובלבד שהמבוטח אינו זכאי או אינו מקבל פנסיה כלשהי מהקרן. שמירת הוותק ותקופת האכשרה נעשית בעת החלפת קרנות, רק אם המבוטח הינו "פעיל", דהיינו דמי הגמולים משולמים כסדרם. מבוטח לא פעיל ("מוקפא") רשאי כמובן להעביר את היתרה הצבורה שלו לקרן אחרת, אך במקרה זה לא נזקפת לזכותו תקופת האכשרה הקודמת.

מבוטח:
עד 7% מעסיק לתגמולים:
עד 7.5% מעסיק לפיצויים:
עד 8.33%

כן. מבוטח בקרן פנסיה זכאי להקלות מס נרחבות.

הפרמטרים שעליך לקחת בחשבון בבואך לבחון ולבחור קרן פנסיה הינם:
1.איכות הקרן – 

איכות החברה המנהלת – חברה גדולה ויציבה שעומדת מאחוריך. 

איכות הקרן עצמה – ובכלל זה- האוכלוסייה המבוטחת. מאחר ומדובר בביטוח הדדי- ככל שיש יותר מבוטחים פעילים בקרן ואוכלוסיה מבוטחת מגוונת יותר – הסיכון מתחלק בין יותר אנשים. 

שירות למבוטחים – ובכלל זה היכולת של הקרן להעניק למבוטחיה ולמקבלי ההחלטות בארגונים אותם היא מבטחת את השירות היעיל ביותר- האמין ביותר, המעודכן ביותר בזמן הקצר ביותר.

2. נתוני הקרן – השגת התשואה הגבוהה ביותר במינימום סיכון- האפשרי.

3. גמישות תקנונית – התקנון אמור לתת פתרון לצרכים הפנסיונים המשתנים של אדם / עובד לאורך כל חייו. ככל שהתקנון מגוון יותר- כך קיימת אפשרות טובה יותר להתאמת המוצר והתכנית לצרכים שלך על ציר הזמן (בכל סטאטוס- רווק, גרוש, צעיר – מבוגר וכן הלאה).

ניתן לעבור בין כל מסלולי הפנסיה השונים בכל עת.

השקעות: חברות הביטוח וקופות הגמל משקיעות 100% מכספי החיסכון בשוק ההון ונתונות לתנודתיות השוק באופן מלא, קרן הפנסיה משקיעה 70% בשוק ההון ו – 30% מושקע באגרות חוב ממשלתיות מיועדות בתשואה ריאלית של 4.86%, כך שהתנודתיות נמוכה יותר. 

דמי ניהול: קופות הגמל מורשות לגבות דמי ניהול של עד 2% מהצבירה, חברות הביטוח מורשות לגבות דמי ניהול של 5% – 13% מהפרמיה החודשית ו – 1.4% – 1% מהצבירה וקרנות הפנסיה מוגבלות בגביית דמי ניהול של לא יותר מ – 6% מהפרמיה החודשית ו – 0.5% מהצבירה.

ביטוח מנהלים הוא פוליסה למטרת חיסכון פנסיוני וזאת בשונה מפוליסת ביטוח חיים מסוג ריסק שהיא לביטוח בלבד. יחד עם זאת, ניתן לרכוש בביטוח מנהלים כיסוי לביטוח חיים ו/או לאובדן כושר העבודה ולתת מענה מקיף לסיכוני החיים שלנו.
התשובה לשאלה זו היא אישית. מטרת הביטוח היא לאפשר ליקרים לך לשמור על רמת חייהם. לכמה יזדקקו ולאיזו תקופה, רק אתה יכול לקבוע. תוכל להיעזר במחשבון ביטוח חיים תחת איזור ידע, מידע וכלים.
כדי לשמור על רמת החיים של המשפחה במקרה פטירה.
המחיר נקבע בהתאם לסוג הביטוח שנרכש והיקפו, וכן הוא תלוי בנתונים אישיים (מעשן/לא מעשן, מין, עיסוק, מצב בריאותי בעת הכניסה לביטוח ועוד). עליך להחליט איזה כיסויים חשובים לך וכמה להוציא על כל אחד על פי התקציב שלך.
לשם כך קיים סוכן הביטוח. נשמח לעמוד לרשותך ולעזור לך בבחירת הפוליסות המתאימות לצרכיך. פנה אלינו באמצעות דף צור קשר.
ביטוח לאומי מפצה באופן שווה את כל הזכאים לכך ללא קשר לתרומתם לכלכלת ביתם. שיעורי הגמלאות מביטוח לאומי נמוכים יחסית ואינם מספקים מעטפת כלכלית רחבה. רצוי, איפוא, להשלים את החוסר באמצעות ביטוח פרטי.

איזה מוצר מבין מוצרי החיסכון הפנסיוני מתאים לך ? האם כדאי לך לבחור מוצר פנסיוני אחד או אולי לשלב בין מספר מוצרים (ביטוח מנהלים וקופת גמל, קרן פנסיה מקיפה ופוליסת ביטוח וכו') ? האם אתה זקוק לכיסוי ביטוחי ומה חלקו מתוך כלל החיסכון החודשי לפנסיה ? על שאלות אלו ורבות אחרות צריך לענות כדי לבצע את הבחירה הנכונה בחיסכון המשמעותי של חיינו.

בעקבות הרפורמות האחרונות, מכרו הבנקים את קופות הגמל שהיו בבעלותם. כיום כל אפיקי החיסכון הפנסיוני מנוהלים באמצעות חברות ביטוח ובתי השקעות פרטיים.

חיסכון פנסיוני עושה את ההבדל בין גמלאי שחי לאחר פרישתו ברמת חיים לה היה רגיל, ובין אדם שתלוי בקצבאות מדינה כדי לשרוד. היום המדינה מחייבת כל עובד בישראל להחזיק בפנסיה כדי להבטיח את עתידו.
היות ובזכות התקדמות הרפואה מעריכים כי אנשים חיים תקופה של כשליש מחייהם לאחר שפרשו לפנסיה, חיוני שיהיה לאדם מקור הכנסה שישמש אותו במהלך תקופה ארוכה זו. שאם לא כן, יהיה תלוי בקצבאות המדינה העומדות על כ- 1,600 ש"ח במקרים הזכאים לתוספת, עד 2300 ש"ח ליחיד וכ- 2,300 ש"ח ובמקרים הזכאים לתוספת, עד 3,500 ש"ח לזוג (נכון לשנת 2014).
בין אם מדובר על קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים; ככל שחוסך מתחיל לחסוך בגיל צעיר (בין אם כשכיר או כעצמאי), כך הוא צובר סכום גבוה יותר לקראת הפרישה.

קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח בינוני או ארוך. לכל עמית בקופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות: הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, הרווח (או ההפסד) על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו. כספי קופת הגמל מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר התחיקתי. התשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה.

בהפקדה לקופת גמל לא משלמת לקיצבה לשכירים – חלק העובד מנוכה על ידי המעסיק ממשכורתו של העובד ומועבר לקופת הגמל. בגין הפקדה זו ניתן זיכוי ממס לעובד אשר מקטין את סך המס שמשלם העובד.
בהפקדה לקופת גמל לתגמולים לעצמאים – לשם ניצול הטבת המס בשנה השוטפת, על המבוטח השכיר להעביר (במהלך השנה) את אישור ההפקדה לקופה לחשב השכר על מנת שהטבת המס בגין ההפקדה לקופת גמל לתגמולים לעצמאים תופחת מהמס שמנוכה ממשכורתו. אם לא עשה כן במהלך השנה, רשאי המבוטח לאחר תום השנה להגיש לפקיד השומה "טופס 135: דו"ח שנתי לשכירים – בקשה להחזר מס" בצירוף אישור קופת הגמל על הפקדותיו לקופה. את הטופס ניתן למצוא במאגר הטפסים באתר רשות המסים בישראל בכתובת: www.mof.gov.il/taxes .
עמית בעל הכנסה מעסק או ממשלח יד יצרף את אישור ההפקדה לקופת גמל לדין וחשבון על הכנסותיו שהוא מעביר לפקיד השומה. עמית רשאי ליהנות מהטבת מס על הפקדה לקופת גמל לתגמולים לעצמאים רק באותה שנה בה בוצעה ההפקדה לקופה. יחיד רשאי לנצל את הטבת המס גם בשל הפקדותיו לקופות גמל על שם בן זוגו וילדיו .

לא, המעסיק אינו מחויב לכך. עם זאת, באם הינך זכאי לקופת גמל ו / או קרן פנסיה במקום עבודתך, לפי חוק 20 לקופות הגמל, באפשרותך לבחור בכל אפיק חסכון פנסיוני שתרצה.

בתקנון קופת גמל נקבעת מדיניות ההשקעה של הקופה. במידה ומדובר בקופה מסלולית מצויינת בתקנון מדיניות ההקשעה לגבי כל מסלול ומסלול.

קופות גמל אינן כוללות כיסוי לאובדן כושר עבודה.
החל מה – 1.1.08 כל ההפקדות לקופת גמל הינן למטרות קצבה בלבד. בעת הזכאות למשיכת הכספים, לצורך ביצוע המשיכה יש להעביר את הכספים לקופה משלמת לקיצבה.
לשכירים – ההפקדות הן בשיעורים של עד 2.5% מהשכר על ידי העובד ועד 7.5% מהשכר על ידי המעסיק (עד לתקרה). בכל מקרה חלק העובד יפחת משליש מחלק המעסיק.
חוק 20 לקופות הגמל קובע כי העובד זכאי לבחור בכל אפיק חסכון פנסיוני שירצה.
לקופת גמל לתגמולים לשכירים:
שיעור ההפקדות למרכיב תגמולי המעסיק לקופת גמל לתגמולים לא יעלה על 7.5% ממשכורתו של המבוטח. שיעור ההפקדות למרכיב תגמולי העובד לא יעלה על 7% ממשכורתו. 
כנגד הפקדות המעסיק למרכיב תגמולי המעסיק עד לשיעור של 5% ממשכורתו של המבוטח השכיר, יפקיד המבוטח השכיר אף הוא מדי חודש למרכיב תגמולי העובד באותו חשבון קופת גמל סכום שווה לסכום ששילם המעסיק.

לקופת גמל אישית לפיצויים:
שיעור ההפקדה לקופת גמל לפיצויים לא יעלה על השיעור הדרוש לכיסוי התחייבויות המעסיק עבור אותו עמית שכיר לפי חוק פיצויי פיטורים, או לפי הסכם עבודה ובלבד שלא יעלה על השיעור של 8.33% ממשכורתו.

לקרן השתלמות לשכירים:
עמית שכיר ומעסיקו, יהיו חייבים בהפקדה חודשית לקרן, אשר תהיה מורכבת מסכום שינוכה על ידי המעסיק ממשכורתו של המבוטח ומסכום שיופקד עבורו על ידי המעסיק. שיעוריהם של סכומי ההפקדות, יהיו בהתאם למוסכם או למוסדר בינו לבין מעסיקו ובכפוף להסדר התחוקתי.
דמי הניהול נגבים בשיעור קבוע מהיתרה העומדת בחשבונו של כל עמית בסוף כל חודש או במועד של משיכת כספים או העברת כספים. השיעור המרבי של דמי הניהול הוא 0.167% לחודש (דהיינו 2% לשנה מחולק בשנים עשר חודשים, נכון לשנת 2012).
כספים שהופקדו עד לתאריך 31.12.07: קופה תשלם לעמית את הכספים שנצברו בחשבונו (כולל חלק המעסיק):
בקופה לתגמולים לשכירים:
  • בהגיעו לגיל 60 שנים ולאחר צבירת וותק של 5 שנים. הפקיד עמית כספים בחשבונו בקופת הגמל אחרי שמשך כספים כאמור, יהיה רשאי למשוך כספים אלו רק אם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה אחרי מועד המשיכה האחרונה שלו מאותו חשבון בקופה;
  • לאחר פטירתו, לזכאים לכך;
  • לגבי סכומים שהופקדו לפני 02.01.05 והרווחים שמקורם בהם,- אם הגיע לגיל 60 או אם פרש מעבודתו ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר תוך שישה חודשים מיום פרישתו, או שהחל לעבוד במקום עבודה אחר שהמעסיק בו אינו משלם עבורו כספים לקופת תגמולים או לקצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר.

בקופת תגמולים של עמית עצמאי:

כספים שהופקדו עד 31.12.05 – אם עברו חמש עשרה שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון; 
כספים שהופקדו החל מיום 1.1.06 – בהגיעו לגיל 60+ וותק של 5 שנים; 
לאחר פטירתו – לזכאים לכך.

בקופה אישית לפיצויים:

לאחר פרישתו מהעבודה; 
לאחר פטירתו – לזכאים לכך. 

בקרן השתלמות:
למטרת השתלמות, החל מתום שלוש שנות חברות בקרן, בהתאם לכללים שנקבעו; 
לכל מטרה שהיא, וללא צורך באישור כלשהו, החל מתום שש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן ולגבי עמית שהגיע לגיל פרישה, החל מתום שלוש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן;
בפטירת המבוטח;
כספים שהופקדו לאחר תאריך 1.1.08: במועד הזכאות יועברו הכספים לקופת גמל משלמת לקצבה. בחוק נקבע מינימום 3,850 ₪ שיש למשוך כקצבה חודשית. במידה והחוסך לא הגיע לסכום זה – הוא יקבל קצבה חודשית כפי שחסך. אם חסך סכום העולה מעבר לקצבה חודשית של 3,850 ₪ באפשרותו לקבל את הסכום העולה על 3,850 ₪ כסכום הוני (חד פעמי) ובתנאי שהסכום ההוני לא יעלה על התקרה הקבועה בחוק (כחצי מיליון ₪).

מועדי התשלום:
משיכת כספים תתבצע בתוך ארבעה ימי עסקים מהיום בו הגיעה בקשת המשיכה לקופה.

קופות הגמל נבדלות זו מזו בשיעור דמי הניהול שהן גובות מן המבוטחים ובתשואה שהן משיאות על השקעותיהן. כמו כן,קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח בינוני וארוך ולכן מומלץ מאד לבחון את ביצועי הקופה לאורך זמן. מידע השוואתי בין קופות הגמל ניתן למצוא באתר הרשמי של משרד האוצר, אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון : www.mof.gov.il
עמית בקופת גמל רשאי להעביר את הכספים העומדים לזכותו בקופה בהתאם להוראות שנכתבו בתקנות הניוד. התקנות קבעו שניתן להעביר כספים בין קופות גמל הוניות וכן מקופת גמל הוני לקופת גמל מסוג קצבה.

מועד העברה –
העברת כספים תבוצע בהתאם להוראות ולמגבלות הקיימות בתקנות הניוד.
בעת ההצטרפות לקופה העמית ממלא "הוראת מוטבים" שבה הוא מורה לקופה למי להעביר את כספו בפטירתו, בהתאם לכתוב בטופס ההצטרפות. במידה ולא ימלא מוטבים, הכספים יועברו ליורשים על פי דין.
קרן השתלמות היא תוכנית חסכון לתקופה של בין שלוש עד שש שנים, שבה העובד והמעסיק מפקידים כספים מדי חודש, בהתאם לגובה שכרו של העובד. בנוסף לקרן השתלמות לשכירים, קיימות גם קרנות השתלמות למורים, לעצמאים ולחברי קיבוץ, שתנאיהן שונים מאלה של קרן השתלמות לשכירים.
במגזר הציבורי נקבעת זכותו של העובד לקרן השתלמות בהסכם קיבוצי. במקרה זה חובה על המעסיק להפריש כספים עבור העובד וזאת בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי. במקומות עבודה שבהם לא קיים הסכם קיבוצי בעניין זה, ההחלטה אם להפריש כספים לעובד לקרן השתלמות תלויה בהסכם העבודה שנחתם בין העובד למעסיק.
לקרן השתלמות לעצמאים זכאי להצטרף רק מי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד.
הפקדת העובד תהיה שליש לפחות מהפקדתו של המעסיק

לקרן השתלמות לשכירים:
עמית שכיר ומעסיקו, יהיו חייבים בהפקדה חודשית לקרן, אשר תהיה מורכבת מסכום שינוכה על ידי המעסיק ממשכורתו של העובד ומסכום שיופקד עבורו על ידי המעסיק (להלן: "סכומי ההפקדות"). שיעוריהם של סכומי ההפקדות, יהיו בהתאם למוסכם או למוסדר בינו לבין מעסיקו ובכפוף להסדר התחוקתי. 

לקרן השתלמות לעצמאים:
לא קיימת מגבלת סכום להפקדות כספים של עמית עצמאי.

בקרן השתלמות לעצמאים:
במועד ההפקדה העמית נהנה מהוצאה מותרת בניכוי לצורכי מס בגובה הסכום העולה על שעור של 2.5% מהכנסתו החייבת כשהיא מוגבלת בתקרת ההכנסה (255 אש"ח לשנת 2012) ועד לשעור של 7% מהכנסתו החייבת כשהיא מוגבלת בתקרה. משמע, שבמידה יפרישאת הסכום המקסימלי לצורך ניכוי יהווה סכום המותר בניכוי 4.5% מהכנסתו החייבת המוגבלת לסכום התקרה. ואולם, סך ההוצאה שתותר בניכוי לא תעלה על סכום השווה ל- 4.5% מהכנסתו החייבת מעסק או ממשלח-יד (בשנת המס 2007 – הכנסה חייבת מעסק או ממשלח-יד עד לסכום של 218,000 ₪). 
היחיד רשאי למשוך את הכספים שנצברו לזכותו (קרן) בקרן בפטור ממס בחלוף 6 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן (ואם מלאו לו 67 שנים (גבר) ו- 64 שנים (אישה) – אם חלפו 3 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן), ולמטרת השתלמות – אם חלפו 3 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן ובכפוף לכללים שנקבעו בחוק.
חשוב לציין שכיום עדיין קיים גיל מעבר הנמוך מגיל זה. לקבלת הגיל המדויק בו ניתן למשוך את הכספים בפטור ממס ניתן לפנות למשרדי הקופה.
חלק ההפקדה שמעבר לתקרת ההפקדה המוטבת (17,880 ש"ח לחודש לשנת 2012), רווחים בגינו יחוייבו במס רווחי הון בעת משיכת הכספים. שיעורי המס שנקבעו הינם כדלהלן: הפקדות בין דצמבר 2002 ועד 2005 – 15%, בין השנים 2006 עד 2011 – 20%, החל משנת 2012 – 25%.
בחירת קרן השתלמות היא בהתאם לשיקולים דומים לאלה המלווים כל השקעה בתוכנית חסכון או בשוק ההון: חוסנו של הגוף המנהל, מדיניות ההשקעות של הקרן, ביצועי הקרן בשנים האחרונות יחסית לקרנות אחרות וכדומה.
קרן השתלמות הינה אפיק חיסכון קצר טווח עד בינוני. קופות גמל הינן אפיקי חיסכון לטווח הארוך אשר ניתן לקבלן כקצבה בגיל הפרישה.
  • למטרת השתלמות, החל מתום שלוש שנות חברות בקרן, בהתאם לכללים שנקבעו;
  • לכל מטרה שהיא, וללא צורך באישור כלשהו, החל מתום שש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן ולגבי עמית שהגיע לגיל פרישה, החל מתום שלוש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן;
  • בפטירת העמית ולטובת המוטבים.
ניתן להשאיר את הכספים בקרן ההשתלמות, הכספים ימשיכו להיות מושקעים בהתאם למדיניות הקרן.
קרן השתלמות הינה חסכון לצרכי השתלמות ולכל מטרה אחרת, ולכן ניתן למשוך את הכספים גם לצרכים שאינם לצרכי השתלמות. עם זאת משיכה לצרכי השתלמות מקצרת את תקופת הוותק הנדרשת לצורך משיכה.
עמית שהגיע לגיל 67 ואשה שהגיעה לגיל 64 (נכון לשנת 2012) רשאי למשוך כספים לאחר שלוש שנות וותק גם שלא לשם השתלמות מקצועית. מוטבים של עמית שנפטר רשאים למשוך את הכסף שנצבר לזכותו ללא תלות בזמן שחלף מתחילת החברות בקרן.
לאחר שש שנות חברות בקרן ניתן למשוך את כספי הקרן, אך אין חובה למהר ולעשות זאת. הכספים בקרן ממשיכים להיות מושקעים בדומה לכל יתר כספי הקרן, והזכות למשוך אותם, ואת הכספים שממשיכים להגיע לחשבון זה מדי חודש, נשמרת לעובד. לאחר משיכת כספים מהקרן, נסגר החשבון, בדרך כלל, להפקדות נוספות, ויש לפתוח חשבון חדש, שממנו ניתן יהיה למשוך כספים רק לאחר שיעברו שש שנים מיום פתיחתו.
ביטוח מנהלים הוא פוליסה למטרת חיסכון פנסיוני וזאת בשונה מפוליסת ביטוח חיים מסוג ריסק שהיא לביטוח בלבד. יחד עם זאת, ניתן לרכוש בביטוח מנהלים כיסוי לביטוח חיים ו/או לאובדן כושר העבודה ולתת מענה מקיף לסיכוני החיים שלנו.
התשובה לשאלה זו היא אישית. מטרת הביטוח היא לאפשר ליקרים לך לשמור על רמת חייהם. לכמה יזדקקו ולאיזו תקופה, רק אתה יכול לקבוע. תוכל להיעזר בסימולאטור ביטוח חיים תחת עולם מידע וכלים.
כדי לשמור על רמת החיים של המשפחה במקרה פטירה.
ביטוח לאומי מפצה באופן שווה את כל הזכאים לכך, ללא קשר לתרומתם לכלכלת ביתם. שיעורי הגמלאות מביטוח לאומי נמוכים יחסית ומספקים הכנסה בסיסית בלבד. על מנת לדאוג לצרכיה של משפחתך, מומלץ איפוא, להשלים את החוסר באמצעות ביטוח פרטי.
עפ"י הוראות החוק אסור לבעל רכב להשתמש ברכב, או לאפשר לאדם אחר להשתמש ברכב, ללא קיומו של ביטוח חובה בתוקף.
מידע בנושא תוכל למצוא בעולם שירות לקוחות תחת תביעות ביטוח.
ביטוח צד שלישי מכסה אותך כאשר אתה גורם נזק עם רכבך לעצם אחר (רכב, עמוד חשמל וכדומה). הביטוח מומלץ לרכישה במקרה שערכו הכספי של רכבך הוא יחסית נמוך. במקרה של נזק, ביטוח כזה לא יזכה אותך על הנזק לרכבך, אך יזכה על הנזק בעצם הנפגע.
השתתפות עצמית היא הסכום הראשוני אותו משלם המבוטח בכל נזק המוגש כתביעה לפוליסה.
כן בהחלט. שירותי הגרירה יגיעו לכל מקום בו בארץ ויובילו את רכבך לכל מקום שתבקש: למוסך המטפל, חנייה ליד הבית וכו'.
אדם אשר עקב מצב בריאותו אינו יכול לבצע, בכוחות עצמו, מספר פעולות בסיסיות כגון: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים, יכולת ניידות. פעולות אלו נקראות ACTIVITIES OF DAILY LIVING .ADL
האחריות העיקרית לטיפול באדם סיעודי מוטלת, לפי חוק, על משפחתו. המדינה, באמצעות המוסד לביטוח לאומי ומשרד הבריאות, מעניקים סיוע חלקי בלבד, וזאת לאחר בדיקה של מצבו הבריאותי והכלכלי.
הביטוח הסיעודי בחברת ביטוח מעניק פיצוי כספי, חודשי, ללא תלות במצבו הכלכלי של האדם וללא תלות בקבלת סיוע כלשהו מגורם אחר. היקף הכיסוי ותקופת הפיצוי נקבעים על ידי המבוטח, במועד ההצטרפות לביטוח ובהתאם לתנאי הפוליסה.
הביטוח הסיעודי מעניק כיסוי למקרים בהם אדם אינו יכול לבצע, בכוחות עצמו, פעולות שגרתיות יומיומיות. אובדן תפקוד זה יכול לנבוע מאירועים תאונתיים או בריאותיים שאינם נובעים בהכרח מגיל. לכן, גם אנשים צעירים עלולים להיקלע למצבי אובדן תפקוד כתוצאה מתאונות שונות וממחלות.
עלות הטיפול באדם סיעודי משתנה על פי מקום שהותו. העלות בביתו של הלקוח עם מטפל צמוד יכולה להגיע לכ – 5000 ₪. במקרים בהם נדרשות השגחה של 24 שעות וכן עלויות נוספות כגון תרופות, חיתולים ועלויות מחיה של המטפל, עשויה העלות להגיע אף למעלה מכך. העלות החודשית הממוצעת למאושפז במוסד סיעודי פרטי, נעה בין 15,000 – 20,000 ₪. העלות משתנה בהתאם למוסד.
בתכניות סיעוד, ובפרט בתכנית סיעוד עם פרמיה קבועה, עדיף להצטרף לביטוח בגיל מוקדם ככל האפשר, שכן, הפרמיה נמוכה ואינה משתנה, למעט הצמדה למדד. כמו כן, אדם צעיר, לרוב בריא יותר ולכן סיכוייו להתקבל לביטוח בתנאים רגילים גבוהים יותר.
הביטוחים הסיעודיים בכל קופות החולים נותנים כיסוי בסכום מוגבל, שהוא נמוך בהרבה מהצרכים של אדם סיעודי. כמו כן, הכיסוי הוא לתקופה מוגבלת בלבד, ולאחריה הביטוח נפסק. תכנון נכון של ביטוח פרטי, בשילוב עם הביטוח של קופת החולים, מאפשר לבנות כיסוי שמותאם לצרכים המלאים של אדם סיעודי. מתוך מגזין כסף חכם, גליון אוק' 08
בעת הגשת הבקשה להצטרפות לתכנית ביטוח סיעודי תתבקש למלא שאלון רפואי שבו תצהיר על מחלות וניתוחים שעברת או שאתה סובל מהם כיום. חברת הביטוח תבדוק לגופו של עניין האם אתה זכאי להתקבל לביטוח על סמך נתונים אלה. מתוך מגזין כסף חכם, גליון אוק' 08
ישנן שתי דרכים לקביעת ערך הדירה ותכולתה:
 
1. שליחת מעריך תכולה אשר יבקר בביתך ויעריך את שווי מבנה ושווי תכולת דירתך, או על פי סקר תכולה שנעשה בעבר בבית המבוטח.
2. בהתאם להערכת מבוטח.
ניתן לבטח בנפרד את התכולה או את המבנה אך עדיף לבטח את שניהם יחדיו. כך תוכל ליהנות מכיסוי רחב במקרה של נזקים והן מהנחה נוספת על מחיר הביטוח.
כן בהחלט. ביטוח זה כולל את כל תכולת הדירה ולא ניתן לבטח חלק מהתכולה.
ביטוח צד שלישי מכסה נזקים הנגרמים על ידי חיות בית, כלבים וחתולים ביתיים שהמבוטח מקיים את הוראות החוק והרשויות המוסמכות
כן בהחלט, ביטוח רעידת אדמה נכלל במסגרת ביטוח דירה ומבנה והינו חובה מטעם המדינה, אלא אם כן בחרת לוותר על כך והצהרת זאת כחוק. אם לקחת משכנתא מהבנק, הבנק מחייב לבטח את המבנה כנגד נזקי רעידת אדמה. במידה ולא רכשת בנוסף ביטוח תכולה הכולל רעידת אדמה לא תהיה מכוסה על כך.